D'acord amb el que determina la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades, l'informem que les dades facilitades en el present formulari seran incorporades a un fitxer titularitat de l'Associació BP PROJECTS sent utilitzats únicament per dur a terme la relació com a soci de la mateixa. Les seves dades no seran cedides a tercers aliens a l'Associació BP PROJECTS excepte en els casos establerts per la normativa vigent. Vostè podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita adjuntant una fotocòpia del seu DNI a Associació BP PROJECTS c / Llobregat 105 bxs 08904- Hospitalet de Llobregat - Barcelona.De acuerdo con lo determinado en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos, le informamos que los datos facilitados en el presente formulario serán incorporados a un fichero titularidad de la Asociación BP PROJECTS siendo utilizados únicamente para llevar a cabo la relación como socio de la misma. Sus datos no serán cedidos a terceros ajenos a la Asociación BP PROJECTS excepto en los casos dispuestos por la normativa vigente. Usted podrá ejercitar sus derechos mediante comunicación escrita adjuntando una fotocópia de su DNI a Asociación BP PROJECTS c/ Llobregat 105 bjos 08904- Hospitalet de Llobregat – Barcelona.